TEISINĖ INFORMACIJA

Teisinė informacija

VILNIAUS SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ PILSTYMO STOTIS

VISUOMENEI PRIVALOMA PATEIKTI INFORMACIJA APIE PAVOJINGĄJĮ OBJEKTĄ
1. Veiklos vykdytojas: UAB ,,Jozita“, Baltosios Vokės g. 35, Panerių seniūnija, Vilnius, el. p.: info@jozita.lt. UAB „Jozita“ valdomas pavojingasis objektas – Vilniaus suskystintų naftos dujų pilstymo stotis (toliau – Vilniaus DPS).

2. UAB „Jozita“ taikomi Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatai (aukštesniojo lygio reikalavimai). Pagal nuostatų reikalavimus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui yra pateiktas pranešimas apie pavojingąjį objektą.

3. UAB „Jozita“ Vilniaus DPS vykdoma veikla:
Didmeninė ir mažmeninė prekyba suskystintomis naftos dujomis (toliau – SND).
SND išpylimas iš geležinkelio cisternų arba autocisternų į antžemines talpyklas.
SND saugojimas antžeminėse talpyklose.
Autocisternų užpildymas SND iš antžeminių talpyklų.

Vilniaus DPS įrengta 20 rezervuarų po 50 m3 ir 10 rezervuarų po 100 m3:
aikštelėje Nr. 1 (plotas 2432 m2) – 10 x 100 m3 (III eilė);
aikštelėje Nr. 2/1 (plotas 1846 m2) – 9 x 50 m3 (II eilė);
aikštelėje Nr. 2/2 (plotas 828 m2) – 6 x 50 m3 (I eilė);
aikštelėje Nr. 2/3 (plotas 736 m2) – 5 x 50 m3 (I eilė);
Bendra suskystintų dujų rezervuarų talpa – 2000 m3. Darbinis slėgis rezervuaruose – 1,6 MPa. Projektinis SND saugojimo pajėgumas – iki 940 t.

Medžiagos pavadinimas: Suskystintos naftos dujos, EC Nr.: 270-705-8 REACH registracijos Nr.: 01-2119490743-31-0002 CAS Nr.: 68476-86-8, JT Nr. 1965.

Pavojingumo frazės:
H220: Ypač degios dujos.
H280: Turi slėgio veikiamų dujų, kaitinant gali sprogti.
Atsargumo frazės:
P102: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210: Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, žiežirbų, atviros liepsnos, karštų paviršių. Nerūkyti.
P377: Dujų nuotėkio sukeltas gaisras. Negesinti, nebent nuotėkį būtų galima saugiai sustabdyti.
P381: Pašalinti visus uždegimo šaltinius, jeigu galima saugiai tai padaryti.
P410+P403: Saugoti nuo saulės šviesos. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje.
Kiti pavojai.
SND – degus suskystintų angliavandenilių mišinys, kuris aplinkos temperatūroje gali suformuoti sprogius oro ir angliavandenilinius mišinius. Įkvėpti SND angliavandeniliai žmogaus organizmą veikia kaip narkotikai, sukeldami nervų sistemos ir širdies veiklos sutrikimus, sudirgina kvėpavimo takus ir akis. Įkvėpus didelės koncentracijos dujų, dėl deguonies trūkumo, net per trumpą laikotarpį galima netekti sąmonės ar uždusti. Suskystintos dujos, patekusios ant odos ar į akis, dėl intensyvaus garavimo gali sukelti nušalimą. Aplinkos temperatūroje SND neturi savybių sudaryti toksiškų junginių su kitomis medžiagomis vandenyje ir ore. Avariniai nuotėkiai gali trumpam laikotarpiui užteršti dirvą, vandenį ir atmosferą bei ženkliai sumažinti deguonies koncentraciją aplinkos ore, ypač uždaroje erdvėje.

4. Įvykus pramoninei avarijai UAB „Jozita“ Vilniaus DPS įmonės darbuotojai, valstybinės institucijos ir įstaigos informuojamos visomis turimomis ryšio priemonėmis (fiksuotu, mobiliuoju ryšiu). UAB „Jozita“, siekdama susidoroti su avarijomis ir sušvelninti jų padarinius, privalo imtis reikiamų veiksmų pavojingajame objekte, ypač palaikyti ryšius su specialiosiomis tarnybomis.
Esant aplinkinių objektų darbuotojų ir gyventojų evakavimo poreikiui iš pavojingos zonos, informacijos perdavimui gali būti panaudota UAB ,,Jozita“ Vilniaus DPS garsinio ryšio sistema. Informacija apie įvykį teikiama vadovaujantis Keitimosi informacija apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją ir duomenų teikimo apie ekstremaliosios situacijos padarinius tvarkos aprašo1 nuostatomis.
Veiksmai įvykus avarijai:
Jeigu šalia esančių įmonių darbuotojams pranešama apie avariją ir rekomenduojama pasitraukti iš pavojingos ar užterštos teritorijos reikia:
1) Išjungti visus energijos šaltinius ir šildymo prietaisus, užrakinti duris ir uždaryti langus, pasirūpinti turto saugumu.
2) Užsidėti paprasčiausią vatos ar marlės raištį ar rankšluostį, suvilgytą vandeniu.
3) Apsivilkti apsauginius drabužius (tinka įvairios striukės, lietpalčiai, apsiaustai ir pan.).
4) Apsiauti batus, užsimauti pirštines, uždidėti kepurę, apsivynioti kaklą šaliku.
5) Išeinant iš užterštos zonos, eiti statmenai vėjo krypčiai, atviromis vietomis, vengti daubų, uždarų kiemų, siaurų gatvelių, tankiai krūmais užsodintų vietų. Negalima slėptis rūsiuose, duobėse, nes ten labiau kaupiasi nuodingos medžiagos.
6) Išeinant nepamiršti įspėti kolegų ir kaimynų, pasiteirauti ar jie girdėjo pranešimą, jei reikalinga pagalba pranešti bendruoju pagalbos telefonu 112.
7) Evakuotis saugiu 0,9 km atstumu nuo objekto.

Pavojingumas žmogui / Pirmoji pagalba:
Patekus į akis: plačiai atmerktas akis gerai praplauti vandeniu, taip pat po vokais. Jei atsiranda paraudimas ar skausmas, kreiptis į gydytoją.
Patekus ant odos: nuvilkti užterštus rūbus, odą nuplauti vandeniu su muilu. Jei jaučiami nušaldymo simptomai, pažeistą vietą aprišti steriliu tvarsčiu ir kreiptis į gydytoją.
PASTABA. Skystam produktui patekus ant rūbų, galimas uždelstas jo garavimas, kuris sukelia užsidegimo pavojų.
Įkvėpus: įkvėpus dujų, sudirginamos kvėpavimo takų gleivinės, žmogus jaučia svaigulį, galvos skausmą, aptemsta regėjimas. Nukentėjusį reikia nedelsiant išvesti į gryną orą ir suteikti pirmąją pagalbą. Praradusius sąmonę, patogiai paguldyti ir apkloti. Stebėti kvėpavimą ir širdies ritmą. Jei nukentėjusysis nekvėpuoja, daryti dirbtinį kvėpavimą. Jeigu reikia, atlikti širdies masažą. Jei simptomai nepraeina, kuo skubiau kviesti gydytoją.
Medicininiai patarimai: gydymas vykdomas vadovaujantis simptomatika ir nukreiptas į neigiamų poveikių pašalinimą.
5. Galimų avarijų scenarijai
5.1. Suskystintų dujų išsiliejimas. Galimas trūkus vamzdynams, atsijungus lanksčioms rankovėms užpildant autocisternas, plyšus saugojimo rezervuarams.
5.2. Suskystintų dujų išsiliejimas, lydimas gaisro ir/ar sprogimo. Galimas užsidegus garuojančioms išsiliejusioms dujoms nuo atsitiktinės kibirkšties ar kito užsiliepsnojimo šaltinio, sugedus siurbliui ir nesuveikus signalizacijai ar avariniam elektros atjungimui siurblinėje, balionų pildymo įrenginyje.
Avarijos atveju atliekami veiksmai numatyti UAB „Jozita“ Vilniaus dujų pilstymo stoties vidaus avariniame plane ir Vilniaus miesto savivaldybės UAB „Jozita“ Vilniaus dujų pilstymo stoties išorės avariniame plane. Išorės avarinis planas skelbiamas Vilniaus miesto savivaldybės interneto puslapyje, Saugaus miesto, Civilinės saugos puslapyje:
https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/saugus-miestas/civiline-sauga/
6. UAB „Jozita“ kompleksiniai patikrinimai atliekami kasmet, vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus patvirtintu pavojingųjų objektų patikrinimo grafiku, kuris skelbiamas departamento interneto puslapyje:
https://pagd.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/valstybine-priesgaisrine-prieziu…
Dėl išsamesnės informacijos apie UAB „Jozita“ Vilniaus DPS galima kreiptis į Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos.
7. UAB „Jozita“ kontaktinis asmuo informacijai dėl UAB „Jozita“ Vilniaus DPS: Direktoriaus pavaduotojas Jonas Aurila, tel. Nr. +370 687 45177, el. paštas info@jozita.lt.